فراخوان

كانون بسيج هنرمندان شهرستان ميانه به منظور شناسايي و حمايت از بهترين فیلمهای کوتاه (داستاني، مستند، پویانمایی، فیلمنامه و نماهنگ) در مورد سینمای مقاومت و پایداری و ارزش دهی به این ژانر سینمای ایران و همچنین موضوعات آزاد به منظورارتقای سطح آگاهی ، و بینش نسل جوان برای نیل به سینمای ملی ...؛